Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Nieuws

22 december 2022
Te­rug­blik op 2022 en voor­uit­blik van het be­stuur
Het jaar 2022 is al­weer voor­bij, wat is dat snel ge­gaan! We kij­ken te­rug op een ener­ve­rend en ac­tief jaar voor het be­stuur van Ca­pel­leXL. Hier­on­der een te­rug­blik van de ac­ti­vi­tei­ten in 2022 en de plan­nen in 2023. Er heb­ben di­ver­se over­leg­gen plaats­ge­von­den met de ge­meen­te over Duur­zaam­heid, cir­cu­lair on­der­ne­men en...
Lees meer
22 december 2022
Ver­duur­za­men loont
Je be­drijf ver­duur­za­men geeft ve­le voor­de­len en is winst­ge­vend. Houd re­gie in han­den nu je het zelf kunt plan­nen en bud­get­te­ren en er nog com­pen­sa­tie en sub­si­die­mo­ge­lijk­he­den zijn en wacht niet tot­dat de om­stan­dig­he­den of wet­ge­ving je er­toe dwingt.
Lees meer
22 december 2022
Za­ken doen met je bu­ren
Ita­li­aans kerst­pak­ket­je Ca­pel­le XL heeft er een on­der­ne­mer bij! Ge­ves­tigd aan de Vlier­baan 6. Zijn naam is An­ge­lo Cam­ma­ra­ta, een on­der­ne­mer die op ver­schil­len­de ge­bie­den ac­tief is. Een van zijn ac­ti­vi­tei­ten is Ita­li­aans­kerst­pak­ket­je.nl. An­ge­lo heeft zelf Ita­li­aan­se roots, ge­bo­ren...
Lees meer
22 december 2022
Ge­bied­s­pro­mo­tie
Uw ad­ver­ten­tie op het led scherm? Maak uw spe­ci­a­le feest­da­gen ac­ties be­kend op het led scherm. Mail voor in­for­ma­tie naar se­cre­ta­ri­aat@ca­pel­lexl.nl  
Lees meer
22 december 2022
Za­ken doen met je bu­ren
Pot­jes en dek­sels, de af­val­vrije krui­de­nier. Dit unie­ke con­cept is ge­bo­ren uit het idee om af­val van bood­schap­pen te re­du­ce­ren mid­dels een ver­pak­kings­vrije mo­bie­le win­kel.
Lees meer
22 december 2022
Duur­zaam op Ca­pel­leXL
On­der­ne­mers­huis duur­zaam met warm­te­bron­nen Maan­dag 17 ok­to­ber was wet­hou­der Duur­zaam­heid Sjoerd Geis­s­ler te gast bij Wim Schip­per en doch­ters van Schip­per Vast­goed om het bo­ren van de warm­te­bron­nen bij het On­der­ne­mers­huis in Ca­pel­le XL te aan­schou­wen. Lees meer  
Lees meer
22 december 2022
Vei­lig­heid op Ca­pel­leXL
Denk aan de vei­lig­heid van uw pand in de­ze don­ke­re da­gen en haal brand­ba­re ma­te­ri­a­len naar bin­nen! De park­ma­na­ger ver­telt hoe AVG in de nach­te­lij­ke uren aan­dacht be­steedt aan Ca­pel­leXL.  
Lees meer
22 december 2022
Suc­ces­vol Ca­pel­leXL Net­werk­ont­bijt
Het net­werk­ont­bijt Ca­pel­leXL van 13 ok­to­ber jl. was weer een suc­ces! Wet­hou­der Eric Faas­sen gaf zijn vi­sie en werd toe­lich­ting op up­gra­ding ge­bieds­in­rich­ting ge­ge­ven. Ook het net­wer­ken on­der het ge­not van een kop­je kof­fie en ont­bijt was een suc­ces. Heeft u tips voor een vol­gend event? Mail ons dan.  
Lees meer
3 oktober 2022
Week van de Duur­zaam­heid
Op 13 ok­to­ber 2022 or­ga­ni­seert de ge­meen­te sa­men met een aan­tal ex­ter­ne par­tij­en het sym­po­si­um Ca­pel­le in Tran­si­tie. Op­los­sin­gen en prak­tijk­voor­beel­den voor de ac­tu­e­le uit­da­gin­gen op het ge­bied van ener­gie­tran­si­tie en cir­cu­lai­re eco­no­mie ko­men aan bod.
Lees meer
28 september 2022
Kol­ken zui­gen
In week 50 wor­den de kol­ken weer ge­zo­gen in de open­ba­re ruim­te. Uw kol­ken op ei­gen ter­rein kunt u ge­lijk mee la­ten ne­men te­gen aan­trek­ke­lij­ke ta­rie­ven. Of­fer­te op te vra­gen via idver­de, 0111 482187
Lees meer