Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Nieuws

8 juli 2022
Van het be­stuur
Ar­jan van der Mark was van­we­ge zijn ex­per­ti­se bij Ar­ni­con, ver­ant­woor­de­lijk voor de por­te­feuil­le Vei­lig­heid. Hij was nauw be­trok­ken bij het op­zet­ten van ca­me­ra­toe­zicht op Ca­pel­leXL en het op­zet­ten van de nach­te­lij­ke sur­veil­lan­ce van AVG. Te­vens heeft hij zich in­ge­zet voor het ver­krij­gen van...
Lees meer
8 juli 2022
Ge­bieds­in­rich­ting
Sta­tus Ge­bieds­in­rich­ting We zijn in nauw over­leg met Pro­Rail en de ge­meen­te over de plan­nen voor de Ge­bieds­in­rich­ting om­trent vei­lig­heid, kos­ten en ver­ant­woor­de­lijk­he­den. We ver­wach­ten na de va­kan­tie­pe­ri­o­de te kun­nen star­ten met de spoor­tun­nel en ove­ri­ge ge­bieds­in­rich­ting.
Lees meer
8 juli 2022
Ge­bied­s­pro­mo­tie
Zo­mer­ac­tie op het led scherm Mail voor spe­ci­a­le zo­mer­ac­tie naar se­cre­ta­ri­aat@ca­pel­lexl.nl Lees meer  
Lees meer
8 juli 2022
In de spot­lights
Za­ken doen met je bu­ren! De Snoep­box is ont­staan van snoep op de markt ver­ko­pen naar snoep on­li­ne ver­ko­pen in de vorm van ca­deau­boxen en De Snoep­box was ge­bo­ren. De Snoep­box is ge­huis­vest in OF­MO, Cy­pres­baan 3. De Snoep­box is voor al­ler­lei doel­ein­den te ge­brui­ken: als ver­jaar­dags­ca­deau voor fa­mi­lie, vrien­den,...
Lees meer
8 juli 2022
Vei­lig­heid
Duur­za­me ver­lich­ting op Ca­pel­leXL Op de Hoofd­weg is led­ver­lich­ting voor min­der CO2 uit­stoot door aan­ge­pas­te licht­sterk­te naar be­hoef­te. Hoe werkt dit? Be­kijk on­der­staan­de vi­deo.    
Lees meer
8 juli 2022
Sub­si­die­mo­ge­lijk­he­den voor groen
Sub­si­die­mo­ge­lijk­he­den voor groen Sub­si­die tot € 5.000,- van Pro­vin­cie Zuid-Hol­land be­schik­baar voor in­rich­ten van na­tuur­lij­ke werk­om­ge­ving met trai­ning over hoe na­tuur in de werk­dag ge­ïn­te­greerd of on­der­hou­den kan wor­den. Lees meer
Lees meer
8 juli 2022
Groen­be­heer
Heeft u werk­zaam­he­den aan het groen? De mees­te be­drij­ven op Ca­pel­leXL in de vak­ken A t/m D be­ta­len een groen­bij­dra­ge aan de ge­meen­te. In­mid­dels heb­ben we het groen­be­heer goed op or­de op Ca­pel­leXL. De af­ge­lo­pen ja­ren is flink ge­ïn­ves­teerd en vrij­wel al het groen ge­re­no­veerd en zijn nieu­we plan­ten,...
Lees meer
8 juli 2022
Sa­ve the Da­te
NET­WERK­ONT­BIJT 13-10-2022 We or­ga­ni­se­ren weer ons suc­ces­vol­le net­werk­ont­bijt bij Mc­Do­nalds op13 ok­to­ber 2022 om 07.00 uur. Houd de­ze da­tum vast vrij in uw agen­da.
Lees meer
19 april 2022
Nieuw be­stuurs­lid
An­ne­ma­rie van Rijn An­ne­ma­rie van Rijn, Team­lei­der Maat­schap­pe­lij­ke Par­ti­ci­pa­tie Fier, is tot het be­stuur van Ca­pel­leXL toe­ge­tre­den. Zij stelt zich graag aan u voor. Lees meer Er is nog een va­ca­tu­re be­schik­baar in het be­stuur. Bent u als ge­mo­ti­veer­de en be­trok­ken on­der­ne­mer op Ca­pel­leXL...
Lees meer
19 april 2022
Pro­mo­tie
Uw ad­ver­ten­tie op het led scherm? Wilt u ook uw be­drijf zicht­baar ma­ken voor 60.000 pas­san­ten per dag? U kunt te­gen aan­trek­ke­lij­ke ta­rie­ven ad­ver­te­ren. In­te­res­se? Mail naar se­cre­ta­ri­aat@ca­pel­lexl.nl Lees meer
Lees meer