Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Nieuws

27 september 2022
Ge­bied­s­pro­mo­tie
Per­so­neel wer­ven via het led scherm? Dat kan! Met zo'n 60.000 pas­san­ten zit er mis­schien wel dé werk­ne­mer voor uw be­drijf bij. Mail voor in­for­ma­tie plaat­sing naar se­cre­ta­ri­aat@ca­pel­lexl.nl  
Lees meer
27 september 2022
Groen­be­heer
Kli­maat, bi­o­di­ver­si­teit, ener­gie­tran­si­tie De druk om te ver­duur­za­men wordt ver­hoogd door de over­heid. Er zijn ve­le mo­ge­lijk­he­den voor ver­duur­za­ming. Maar zelf de re­gie in han­den hou­den kan een pret­ti­ger werk­wij­ze zijn dan door om­stan­dig­he­den of wet­ge­ving toe ge­dwon­gen wor­den! Het is wel...
Lees meer
23 september 2022
Kor­ting op ver­ze­ke­ring
Ca­pel­leXL is KVO-B (Keur­merk Vei­lig On­der­ne­men) ge­cer­ti­fi­ceerd. Dat be­te­kent dat het vei­lig is op het be­drij­ven­ter­rein. Om­dat uw be­drijf hier ge­ves­tigd is krijgt u kor­ting op ver­ze­ke­rin­gen. Lees meer
Lees meer
23 september 2022
In de spot­lights
Za­ken doen met je bu­ren! Te­le­Ser­vi­ce Op ons be­drij­ven­ter­rein zijn een groot aan­tal ver­schil­len­de be­drij­ven ge­ves­tigd. En al­le­maal ver­schil­lend qua pro­duc­ten, om­vang, qua klan­ten waar we ons op rich­ten. Het lijkt net al­hoe­wel we al­le­maal dicht bij el­kaar zit­ten, er niet echt over­dre­ven veel on­der­ling con­tact...
Lees meer
23 september 2022
Nieuws van de Park­ma­na­ger
Ri­ool­re­no­va­tie Mo­len­baan, Es­se­baan, Hoofd­weg In op­dracht van Ge­meen­te Ca­pel­le aan den IJs­sel start op 26-09-2022 t/m 14-10-2022 de fir­ma Aars­leff Lei­dingre­no­va­tie aan re­no­va­tie­werk­zaam­he­den aan het hoofd­ri­ool mid­dels een kous­me­tho­de. Wat be­te­kent dit voor u? Lees meer
Lees meer
23 september 2022
Meld u aan
Net­werk­ont­bijt 13 ok­to­ber 202207.30 uur (in­loop va 07.00 uur) Wet­hou­der Eric Faas­sen is uw nieu­we aan­spreek­punt voor Eco­no­mi­sche Za­ken. Hij stelt zich graag aan u voor. Daar­naast pra­ten we u graag bij over de up­gra­ding Ge­bieds­in­rich­ting, Mid­den­berm Hoofd­weg en en­trees van de vak­ken.Na het pro­gram­ma is tijd voor net­wer­ken: Neem uw...
Lees meer
5 september 2022
Uit­no­di­ging Ca­pel­leXL net­werk­ont­bijt
Het wel­be­ken­de te­rug­ke­rend net­werk­ont­bijt or­ga­ni­se­ren we op don­der­dag 13 ok­to­ber 2022. Aan­mel­den  
Lees meer
8 juli 2022
Van het be­stuur
Ar­jan van der Mark was van­we­ge zijn ex­per­ti­se bij Ar­ni­con, ver­ant­woor­de­lijk voor de por­te­feuil­le Vei­lig­heid. Hij was nauw be­trok­ken bij het op­zet­ten van ca­me­ra­toe­zicht op Ca­pel­leXL en het op­zet­ten van de nach­te­lij­ke sur­veil­lan­ce van AVG. Te­vens heeft hij zich in­ge­zet voor het ver­krij­gen van...
Lees meer
8 juli 2022
Ge­bieds­in­rich­ting
Sta­tus Ge­bieds­in­rich­ting We zijn in nauw over­leg met Pro­Rail en de ge­meen­te over de plan­nen voor de Ge­bieds­in­rich­ting om­trent vei­lig­heid, kos­ten en ver­ant­woor­de­lijk­he­den. We ver­wach­ten na de va­kan­tie­pe­ri­o­de te kun­nen star­ten met de spoor­tun­nel en ove­ri­ge ge­bieds­in­rich­ting.
Lees meer
8 juli 2022
Ge­bied­s­pro­mo­tie
Zo­mer­ac­tie op het led scherm Mail voor spe­ci­a­le zo­mer­ac­tie naar se­cre­ta­ri­aat@ca­pel­lexl.nl Lees meer  
Lees meer