Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Waar­om con­ti­nu­ï­teit in 2021-2025?

Van­af 2012 zijn de no­di­ge stap­pen ge­maakt naar een pro­fes­si­o­neel en kwa­li­ta­tief be­drij­ven­ter­rein waar het goed on­der­ne­men is. Vrij­wel al­le plan­nen uit het eer­ste en twee­de BIZ-plan zijn ge­re­a­li­seerd. We zijn er ech­ter nog niet. We moe­ten door en voor­ko­men dat de ge­da­ne in­ves­te­rin­gen te­niet wor­den ge­daan. Na de po­si­tie­ve stem­ming over de voort­zet­ting in 2021-2025 is ver­der ge­gaan met de voor­be­rei­ding van de uit­voe­ring van de plan­nen voor een nieu­we ge­bieds­in­rich­ting en een ex­tra fa­ce lift van de mid­den­berm van de Hoofd­weg. De­ze plan­nen kun­nen ge­re­a­li­seerd wor­den me­de dank­zij me­de­wer­king van de ge­meen­te en het Denk- en Doe Mee!-fonds. (In­ves­te­ring > € 1 mil­joen). Ook staat uit­brei­ding van het ca­me­ra be­vei­li­gings­sys­teem op het pro­gram­ma. Juist in de­ze Co­ro­na tijd is het van ex­tra groot be­lang met el­kaar door te gaan. BIZ Ca­pel­leXL kan hier­bij blij­ven re­ke­nen op steun van de ge­meen­te.

20 april 2021 groen licht voor BIZ 2021-2025