Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu

Park­ma­na­ge­ment

Van­af 1 ju­li 2013 is Ron Ver­ha­ge als park­ma­na­ger ac­tief op Ca­pel­leXL

Ron Ver­ha­ge is een er­va­ren park­ma­na­ger van ParkT­rust B.V, die meer­de­re be­drij­ven­par­ken in de re­gio on­der haar hoe­de heeft. Op dins­dag en don­der­dag is Ron Ver­ha­ge fy­siek op Ca­pel­leXL aan­we­zig op Cy­pres­baan 3, ka­mer 008, 2908 LT Ca­pel­le aan den IJs­sel. Het Park­ma­na­ge­ment op Ca­pel­leXL is 24 uur per dag be­reik­baar via park­ma­na­ge­ment@ca­pel­lexl.nl

Waar­voor kunt u de Park­ma­na­ger in­scha­ke­len?

De werk­zaam­he­den van de park­ma­na­ger ko­men voort uit het prin­ci­pe dat het be­drij­ven­ter­rein waar hij werkt schoon, heel en vei­lig moet zijn. Hij neemt daar­toe ini­ti­a­tie­ven en is uw vas­te aan­spreek­punt. De Park­ma­na­ger zorgt voor snel­le aan­pak dan wel een snel ant­woord.

  • Mel­den van scha­den in de open­ba­re ruim­te. Bij­voor­beeld ka­pot­te straat­ver­lich­ting, ka­pot ge­re­den trot­toirs, zwerf­af­val, groen­on­der­houd, graf­fi­ti, etc.
  • Vra­gen over par­keer­be­leid, par­keer­over­last, vei­lig­heid en cri­mi­na­li­teits­be­strij­ding, mi­li­eu­be­leid en sub­si­dies.
  • Mel­den van wen­sen en ini­ti­a­tie­ven, bij­zon­de­re ei­gen be­drijfs­ac­ti­vi­tei­ten
  • Vra­gen en/of op­mer­kin­gen over de Ca­pel­leXL sur­veil­lan­ce­dienst.
  • Vra­gen of op­mer­kin­gen i.v.m. het glas­ve­zel­net­werk
  • Vra­gen of op­mer­kin­gen over ca­me­ra­be­vei­li­ging, bijv. het op­vra­gen van beel­den bij ca­la­mi­tei­ten.
  • Kort­om al­le ins & outs van Ca­pel­leXL.

Bent u nieuw op Ca­pel­leXL? Ron Ver­ha­ge in­for­meert u graag over al­le be­ne­fits van Ca­pel­leXL.