Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Ca­me­ra­toe­zicht

Het ca­me­ra­be­vei­li­gings­sys­teem op Ca­pel­leXL

Sinds 2016 heeft Ca­pel­leXL een sta­biel en be­trouw­baar ca­me­ra­sys­teem, dat uit­ste­kend func­ti­o­neert en 24/7 op­na­men maakt om de ei­gen­dom­men van al­le on­der­ne­mers op Ca­pel­leXL be­ter te be­scher­men.
Al­le en­trees zijn voor­zien van ca­me­ra's. Ook zijn er ca­me­ra's langs de pa­ral­lel­baan van de Hoofd­weg en bij de vracht­wa­gen­par­keer­plaats. Het sys­teem re­gi­streert zo­wel over­dag als 's nachts al het op­ko­mend en af­gaand ver­keer. Er zijn 16 ca­me­ra­mas­ten met in to­taal 43 ca­me­ra's. De be­doe­ling is het ca­me­ra­sys­teem uit te brei­den met mo­bie­le ca­me­ra's, die op in­di­ca­tie van sig­na­len of ca­la­mi­tei­ten naar wens in­ge­zet kun­nen wor­den op ver­schil­len­de lo­ca­ties. De mo­ge­lijk­he­den hier­toe wor­den on­der­zocht.

Nu aan­slui­ten met uw ei­gen ca­me­ra's

Het is mo­ge­lijk met ei­gen ca­me­ra's aan te ha­ken op het be­vei­li­gings­sys­teem van Ca­pel­leXL.
U lift hier­door mee op het pri­va­cy-pro­to­col van BIZ Ca­pel­leXL en vol­doet daar­door aan de re­gels van de WPB (Wet Be­scher­ming Per­soons­ge­ge­vens).

Ui­ter­aard moe­ten uw ca­me­ra's een be­paal­de ei­sen vol­doen voor aan­slui­ting op het sys­teem. Voor het ge­val u nog geen ca­me­ra's heeft of uw ca­me­ra's aan ver­nieu­wing toe zijn, is het nu het mo­ment om te in­ves­te­ren. Hier­door krijgt u voor la­ge­re kos­ten een uit­ste­kend be­trouw­baar wer­kend sys­teem en uw da­ta wor­den cen­traal op­ge­sla­gen en be­heerd.

Beel­den en Pri­va­cy

Al­le beel­den van de aan­ge­slo­ten ca­me­ra's wor­den cen­traal op­ge­sla­gen. De beel­den wor­den 21 da­gen be­waard. Bij vol­doen­de zwaar­we­gen­de re­de­nen, bij voor­beeld in ge­val van in­braak, kun­nen beel­den wor­den op­ge­vraagd voor het doen van aan­gif­te bij de po­li­tie.

Het uit­le­zen van de ca­me­ra's en ver­strek­ken van beel­den is aan strik­te pri­va­cy re­gels ge­bon­den. Bij het ge­bruik van de beel­den wordt vol­le­dig vol­daan aan al­le pri­va­cy-ei­sen die hier­voor gel­den. Er is een pro­to­col op­ge­steld met re­gels hoe er met de op­na­mes en de op­slag er­van moet wor­den om­ge­gaan.

Dit pro­to­col vindt u hier.

Wilt u beel­den op­vra­gen? Neem dan con­tact op via park­ma­na­ge­ment@ca­pel­lexl.nl

Sur­veil­lan­ce/Ex­tra ser­vi­ce voor on­der­ne­mers

Wist u ove­ri­gens dat u zon­der abon­ne­ment bij de sur­veil­lan­ce­dienst AVG Se­cu­ri­ty aan­vul­len­de dien­sten kunt af­ne­men? Voor mee in­for­ma­tie en een voor­stel op maat: park­ma­na­ge­ment@ca­pel­lexl.nl