Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Glas­ve­zel­net­werk van Fo­re Free­dom op Ca­pel­leXL

Op ini­ti­a­tief van Ca­pel­leXL is en­ke­le ja­ren ge­le­den de aan­leg van een glas­ve­zel­net­werk van Fo­re Free­dom ge­re­a­li­seerd. In­tus­sen ma­ken meer dan 60 on­der­ne­mers op Ca­pel­leXL naar vol­le te­vre­den­heid ge­bruik van al­le mo­ge­lijk­he­den en voor­de­len van dit glas­ve­zel­net­werk.

In te­gen­stel­ling tot an­de­re le­ve­ran­ciers is het glas­ve­zel­net­werk van Fo­re Free­dom vol­le­dig open waar­door u vrij bent om zelf een keu­ze te ma­ken in glas­ve­zel­dien­sten (in­ter­net, te­le­fo­nie, te­le­vi­sie, be­vei­li­ging) en le­ve­ran­ciers. Ook uw even­tu­e­le lo­ka­le in­ter­net pro­vi­der kan over het glas­ve­zel­net­werk le­ve­ren.

Naast het le­ve­ren van de glas­ve­zel­ver­bin­ding kunt u bij Fo­re Free­dom en haar part­ners ook te­recht voor aan­vul­len­de dien­sten zo­als vas­te te­le­fo­nie (VoIP), 4G back up ver­bin­ding met be­houd van IP-adres, ex­tra IP-adres­sen, dark­fi­ber ver­bin­ding en SLA up­gra­des. De over­stap­ser­vi­ce van Fo­re Free­dom ont­zorgt u vol­le­dig bij het om­zet­ten en con­fi­gu­re­ren van uw hui­di­ge ver­bin­ding naar de nieu­we glas­ve­zel­ver­bin­ding. Fo­re Free­dom be­schikt over een ei­gen net­werk ope­ra­ti­ons cen­trum waar­in net­werk­spe­ci­a­lis­ten con­ti­nue al­le net­wer­ken mo­ni­to­ren en non stop voor u klaar­staan!

Wan­neer 5 on­der­ne­mers te­ge­lijk wor­den aan­ge­slo­ten, biedt Fo­re Free­dom een aan­trek­ke­lij­ke kor­ting.

Heeft u in­te­res­se of wenst u meer in­for­ma­tie?
Neem dan con­tact op voor de mo­ge­lijk­he­den met Fo­re Free­dom via te­le­foon­num­mer 010 - 800 10 60 of stuur een mail naar sa­les@fo­re­free­dom.nl of park­ma­na­ge­ment@ca­pel­lexl.nl.