Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Graf­fi­ti Be­strij­ding

Mo­ge­lijk­heid af­slui­ten col­lec­tief con­tract

Graf­fi­ti ver­wij­de­ring staat hoog op de ac­tie­lijst van het Park­ma­na­ge­ment. In over­leg met de sur­veil­lan­ce­dienst, po­li­tie en hand­ha­ving wordt er al­les aan ge­daan om de da­ders in beeld te krij­gen en dit een halt toe te roe­pen.

Via de ge­meen­te Ca­pel­le aan den IJs­sel is het mo­ge­lijk deel te ne­men aan een col­lec­tief con­tract voor ver­wij­de­ring van graf­fi­ti op uw ei­gen pand. Te­gen zeer voor­de­li­ge ta­rie­ven is de graf­fi­ti dan bin­nen 3 da­gen des­kun­dig ver­wij­derd. Voor meer in­for­ma­tie over de be­strij­ding van graf­fi­ti kunt con­tact op­ne­men met de ge­meen­te via te­le­foon­num­mer: 14010. Ook kunt u daar mel­din­gen doen.