Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Keur­merk Vei­lig On­der­ne­men (KVO-B)

In 2011 werd het cer­ti­fi­caat 'Ba­sis Sa­men­wer­ken' be­haald. In 2013, 2015 en 2018 wer­den de cer­ti­fi­ca­ten Con­ti­nu Sa­men­wer­ken hier­aan toe­ge­voegd. In 2020 stond de 4e her cer­ti­fi­ce­ring op het pro­gram­ma. Dit is niet mo­ge­lijk zon­der een pei­ling on­der de on­der­ne­mers op Ca­pel­leXL. De­ze en­quê­te werd in ok­to­ber 2020 ge­hou­den. De re­sul­ta­ten van de­ze en­quê­te wor­den mee­ge­no­men in het nieu­we plan van aan­pak voor de vei­lig­heids­maat­re­ge­len op Ca­pel­leXL voor de ko­men­de drie jaar. In ver­band met de co­ro­na cri­sis werd be­slo­ten de au­dit voor de her cer­ti­fi­ce­ring uit te stel­len naar ui­ter­lijk 1 ju­li 2021. Het te be­ha­len cer­ti­fi­caat (K61164/05) krijgt dan wel de da­tum 1 ja­nu­a­ri 2021. Uit de en­quê­te bleek, dat de on­der­ne­mers te­vre­den wa­ren over het ni­veau van "Schoon, Heel en Vei­lig" op Ca­pel­leXL. Het KVO wordt als zeer waar­de­vol er­va­ren door de kor­te lij­nen met ge­meen­te, Po­li­tie, Hand­ha­ving en Brand­weer.

Schou­wen

In het ka­der van KVO wor­den schou­wen ge­hou­den; zo­wel over­dag als in de avond­uren. Ie­de­re dis­ci­pli­ne be­kijkt dan van­uit de ei­gen ex­per­ti­se de si­tu­a­ties op Ca­pel­leXL. De po­li­tie van­uit het oog­punt van vei­lig­heid en voor­ko­ming van cri­mi­na­li­teit. De brand­weer van­uit oog­punt van brand­vei­lig­heid. Men checkt o.a. of al­le vlucht­we­gen vrij zijn. De ge­meen­te schouwt van­uit het oog­punt van on­der­houd van de open­ba­re ruim­te. Via het Re­vi­ta­li­se­rings­pro­ject zijn het af­ge­lo­pen jaar wat trot­toirs en par­keer­plaat­sen be­treft de no­di­ge maat­re­ge­len op Ca­pel­leXL ge­no­men. Ook de sur­veil­lan­ce­dienst in com­bi­na­tie met het ca­me­ra­sys­teem op Ca­pel­leXL heeft haar meer­waar­de al meer­de­re ma­len be­we­zen. Veel on­der­ne­mers heb­ben al eens een zgn. sur­veil­lan­ce­rap­por­ta­ge bij voor­beeld in ver­band met brand­vei­lig­heid in de bus ge­kre­gen.

Heeft u vra­gen. Neem dan con­tact op met Ron Ver­ha­ge via park­ma­na­ge­ment@ca­pel­lexl.nl