Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Pro­mo­tie Ca­pel­leXL

Bran­ding Ca­pel­leXL

In­mid­dels we­ten be­drij­ven en be­zoe­kers Ca­pel­leXL te vin­den, maar het kan nog be­ter. Via in­ter­ne en ex­ter­ne PR wordt Ca­pel­leXL voort­du­rend on­der de aan­dacht ge­bracht via di­gi­ta­le nieuws­brie­ven, fly­ers en nieuws­flit­sen.

Ca­pel­leXL is een ge­za­men­lijk pro­ject van de ge­meen­te en de on­der­ne­mers. De ti­tel "Groen­ste ge­meen­te van Ne­der­land" kreeg de ge­meen­te in 2015 me­de door de aan­pak van het "groen" op Ca­pel­leXL.

Pro­jec­ten wor­den ge­za­men­lijk op­ge­pakt.

Hier uw advertentie groen 27 05 21
M DSC 8199.2
M DSC 2438.2

Za­ken doen met de bu­ren/Net­werk­bij­een­kom­sten

Zo­dra het i.v.m. co­ro­na weer mo­ge­lijk is wor­den er net­werk­bij­een­kom­sten voor de on­der­ne­mers op Ca­pel­leXL ge­or­ga­ni­seerd. Dit kun­nen bor­rels, voor­lich­tings­bij­een­kom­sten en ont­bij­ten zijn. Vaak is 'Za­ken doen met de bu­ren' het ge­volg.

Voor het ont­van­gen van de uit­no­di­gin­gen hier­voor is het be­lang­rijk uw up-to-da­te e-mail­adres te heb­ben. Wilt u dit op­ge­ven via se­cre­ta­ri­aat@ca­pel­lexl.nl.

Ca­pel­leXL on­der­steunt ook graag eve­ne­men­ten van on­der­ne­mers door me­de­de­lin­gen hier­over in de di­gi­ta­le Nieuws­brief. Ook hier­voor kunt u het se­cre­ta­ri­aat be­na­de­ren.

Nieu­we ge­bieds­in­rich­ting en nog meer kwa­li­ta­tief groen

Om Ca­pel­leXL nog be­ter in de markt te kun­nen zet­ten is een goe­de en fris­se uit­stra­ling no­dig. De in 2006 ont­wor­pen ge­bieds­in­rich­ting is in­mid­dels ge­da­teerd.

Met de ge­meen­te wordt hard ge­werkt aan de re­a­li­sa­tie van een nieu­we ge­bieds­aan­kle­ding. Ook krij­gen de mid­den­berm van de Hoofd­weg en de en­trees naar het bin­nen ge­bied qua groen een ex­tra im­puls.

Daar­naast ko­men er loop­rou­tes en lunch­plek­ken in het ge­bied. De re­a­li­sa­tie hier­van is mo­ge­lijk ge­wor­den door co­fi­nan­cie­ring met de ge­meen­te Ca­pel­le aan den IJs­sel en Het Denk- en Doe Mee!-fonds.

Pre­sen­ta­tie van uw be­drijf op de Led scher­men

Te­gen­over Mc­Do­nald's staat op de mid­den­berm van de Hoofd­weg een twee­zij­dig led scherm, waar­op u uw be­drijf te­gen aan­trek­ke­lij­ke ta­rie­ven kunt pre­sen­te­ren.

Ook el­ders bin­nen het ge­bied zul­len led scher­men ge­plaatst wor­den.

Via se­cre­ta­ri­aat@ca­pel­lexl.nl kunt u meer in­for­ma­tie hier­over in­win­nen.