Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Sur­veil­lan­ce­dienst Raam­con­tract alarmop­vol­ging

Op Ca­pel­leXL wordt el­ke nacht op steeds wis­se­len­de tij­den op het he­le be­drij­ven­ter­rein ge­sur­veil­leerd.

Uw lo­ca­tie wordt ge­con­tro­leerd op de vol­gen­de pun­ten:

  • Niet af­ge­slo­ten hek­wer­ken/poor­ten
  • Niet af­ge­slo­ten ra­men en deu­ren
  • Af­wij­ken­de in­ge­scha­kel­de ver­lich­ting
  • Af­wij­ken­de si­tu­a­ties m.b.t. de ter­rei­nen en ge­bou­wen
  • Con­tro­le op be­voeg­de en on­be­voeg­de per­so­nen (via le­gi­ti­ma­tie)
  • Brand­ge­vaar­lijk si­tu­a­ties

De sur­veil­lant is ex­tra alert op lo­ca­ties van ho­re­ca en win­kels bij slui­tings­tij­den. Ook wor­den fiets­pa­den, af­ge­le­gen hoek­jes en gaat­jes van het be­drij­ven­ter­rein in de ga­ten ge­hou­den.

Bij het con­sta­te­ren van een on­re­gel­ma­tig­heid wordt een sur­veil­lan­ce­rap­port in uw brie­ven­bus ge­daan. Wan­neer er spra­ke is van spoed, dan wordt po­li­tie of brand­weer ge­waar­schuwd, het be­trok­ken be­drijf en de park­ma­na­ger ge­beld.

De­ze waar­schu­wing kan ge­beu­ren wan­neer u op uw pand een 'alarm­num­mer' hebt aan­ge­ge­ven. Van­daar dat het be­lang­rijk is dat de ver­mel­ding van alarm­ge­ge­vens op uw be­drijfs­pand up-to-da­te is?

Wilt u dit na­gaan?

De sur­veil­lan­ce wordt uit­ge­voerd door AVG Se­cu­ri­ty en aan­ge­stuurd door de park­ma­na­ger, Ron Ver­ha­ge. El­ke dag wordt aan het Park­ma­na­ge­ment ge­rap­por­teerd. Ook sig­na­len, die het Park­ma­na­ge­ment op­vangt van on­der­ne­mers en waar­neemt op Ca­pel­leXL, wor­den aan de sur­veil­lant door­ge­ge­ven.

Heeft u bij­zon­der­he­den waar­bij as­sis­ten­tie van de sur­veil­lant ge­wenst is, neem dan con­tact op met de park­ma­na­ger via park­ma­na­ge­ment@ca­pel­lexl.nl of via (06) 57 54 98 95.

De sur­veil­lant kunt u tij­dens zijn sur­veil­lan­ce uren di­rect be­rei­ken via (06) 44 50 50 00.

Raam­con­tract alarmop­vol­ging

Met AVG zijn spe­ci­a­le voor­waar­den over­een­ge­ko­men voor on­der­ne­mers op Ca­pel­leXL voor alarmop­vol­ging. Hier­voor is geen abon­ne­ments­geld ver­schul­digd. Al­leen de op­vol­ging wordt in re­ke­ning ge­bracht.
Voor het af­slui­ten van een der­ge­lijk con­tract met AVG kunt u con­tact op­ne­men met AVG
via (06) 44 50 50 00.

Lo­ca­ties AED

Heeft u een AED?

Wilt u dit dan, in­clu­sief de na­men van de BHV-ers, die de­ze mo­gen be­die­nen, mel­den aan het Park­ma­na­ge­ment via park­ma­na­ge­ment@ca­pel­lexl.nl of via (06) 57 54 98 95.