Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Zon­ne­pa­ne­len pro­ject 2019

Er kan nog veel scho­ne ener­gie wor­den op­ge­wekt op Ca­pel­leXL. Po­ten­tie is groot. Dat bleek uit de on­der­zoe­ken, die zijn uit­ge­voerd op Ca­pel­leXL.

In 2019 heeft het be­stuur huur­ders en vast­goed­ei­ge­na­ren ac­tief on­der­steund bij de af­we­ging zon­ne­pa­ne­len te re­a­li­se­ren op hun be­drijfs­da­ken door scans te la­ten ma­ken van al­le da­ken op Ca­pel­leXL.
Dit is ge­daan sa­men met de ge­meen­te en Green­spread, een on­af­han­ke­lij­ke spe­ci­a­list in de ont­wik­ke­ling en ex­ploi­ta­tie van duur­za­me ener­gie­sys­te­men. In 2019 was er een zeer gun­sti­ge sub­si­die­re­ge­ling voor zon­ne­pa­ne­len. Al­le vast­goed­ei­ge­na­ren op Ca­pel­leXL heb­ben een gra­tis QuickS­can ont­van­gen als eer­ste stap voor de even­tu­e­le aan­schaf van zon­ne­pa­ne­len.

Zon­ne­pa­ne­len bie­den in veel ge­val­len fi­nan­ci­eel voor­deel, maar heb­ben ook op an­de­re vlak­ken meer­waar­de. Denk aan uit­stra­ling en ima­go, en aan een 'la­bel­sprong' van uw be­drijfs­pand.

In­mid­dels heb­ben di­ver­se on­der­ne­mers tot aan­schaf van zon­ne­pa­ne­len be­slo­ten.

Klik hier voor een kor­te film van de mon­ta­ge van zon­ne­pa­ne­len op het On­der­ne­mers­huis.

Voor meer in­for­ma­tie:
Neem con­tact op met de ge­meen­te Ca­pel­le aan den IJs­sel via duur­zaam@ca­pel­le­aan­de­nijs­sel.nl