Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu

Ca­pel­leXL helpt u met aan­gif­te doen bij cri­mi­na­li­teit

Bel voor on­der­steu­ning bij het doen van aan­gif­te met Ar­ni­con Ser­vi­ces bv (Es­se­baan 7), Wout Spruijt, 010-2582 350. U kunt 24/7 bel­len met 06-451 43 755 (pi­ket-te­le­foon van Ar­ni­con Ser­vi­ces bv). Dit be­drijf biedt u de­ze on­der­steu­ning gra­tis aan.

Doe al­tijd aan­gif­te

Het doen van aan­gif­te is erg be­lang­rijk om ade­qua­te pre­ven­tie­ve on­der­steu­ning op ons be­drij­ven­ter­rein te krij­gen van de Po­li­tie. Daar­naast krij­gen Po­li­tie en BIZ hier­door een goed beeld van de be­no­dig­de be­vei­li­ging op Ca­pel­leXL. Op ba­sis waar­van pas­sen­de maat­re­ge­len kun­nen wor­den ge­no­men.

Het is daar­om es­sen­ti­eel dat al­le be­drij­ven aan­gif­te doen in ge­val van in­braak of der­ge­lij­ke. Bij voor­baat dank voor uw me­de­wer­king.

Let op:

Wilt u zelf per­soon­lijk aan­gif­te doen bij de po­li­tie? Maakt u dan eerst te­le­fo­nisch een af­spraak via 0900-8844. Zon­der af­spraak is aan­gif­te niet mo­ge­lijk en wordt u weer naar huis ge­stuurd. Voor een­vou­di­ge za­ken kan aan­gif­te via in­ter­net plaats­vin­den.