Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu

OVER BIZ CA­PEL­LEXL

BIZ Ca­pel­leXL voor en door on­der­ne­mers

Sinds 1 ja­nu­a­ri 2012 wordt ge­za­men­lijk ge­ïn­ves­teerd in kwa­li­teit,
vei­lig­heid en leef­baar­heid van de be­drijfs­om­ge­ving.
Meer in­for­ma­tie over de be­haal­de re­sul­ta­ten en plan­nen voor 2016-2020:

Lees meer

22 december 2022
Te­rug­blik op 2022 en voor­uit­blik van het be­stuur
Het jaar 2022 is al­weer voor­bij, wat is dat snel ge­gaan! We kij­ken te­rug op een ener­ve­rend en ac­tief jaar voor het be­stuur van Ca­pel­leXL. Hier­on­der een te­rug­blik van de ac­ti­vi­tei­ten in 2022 en de plan­nen in 2023. Er heb­ben di­ver­se over­leg­gen plaats­ge­von­den met de ge­meen­te over Duur­zaam­heid, cir­cu­lair on­der­ne­men en...
Lees meer
22 december 2022
Ver­duur­za­men loont
Je be­drijf ver­duur­za­men geeft ve­le voor­de­len en is winst­ge­vend. Houd re­gie in han­den nu je het zelf kunt plan­nen en bud­get­te­ren en er nog com­pen­sa­tie en sub­si­die­mo­ge­lijk­he­den zijn en wacht niet tot­dat de om­stan­dig­he­den of wet­ge­ving je er­toe dwingt.
Lees meer
22 december 2022
Za­ken doen met je bu­ren
Ita­li­aans kerst­pak­ket­je Ca­pel­le XL heeft er een on­der­ne­mer bij! Ge­ves­tigd aan de Vlier­baan 6. Zijn naam is An­ge­lo Cam­ma­ra­ta, een on­der­ne­mer die op ver­schil­len­de ge­bie­den ac­tief is. Een van zijn ac­ti­vi­tei­ten is Ita­li­aans­kerst­pak­ket­je.nl. An­ge­lo heeft zelf Ita­li­aan­se roots, ge­bo­ren...
Lees meer

Uw be­drijf in beeld op Ca­pel­leXL

Wilt u meer in­for­ma­tie over het pre­sen­te­ren van uw be­drijf op Ca­pel­leXL? Mail dan naar:

se­cre­ta­ri­aat@ca­pel­lexl.nl

Shop­pen op Ca­pel­leXL

Op Ca­pel­leXL kunt u uit­ste­kend win­ke­len, spor­ten en uit eten gaan!

Lees meer