Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Groen­be­heer op Ca­pel­leXL

Meer­ja­ren­plan groen op Ca­pel­leXL Ge­struc­tu­reerd en duur­zaam on­der­houd en be­heer van de open­ba­re ruim­te en de par­ti­cu­lie­re ter­rei­nen

Het groen­be­heer op Ca­pel­leXL wordt sinds 2013 in op­dracht van de ge­meen­te door Ca­pel­leXL uit­ge­voerd.

In de ja­ren 2015 t/m 2019 is ge­werkt vol­gens een Vijf­ja­ren­plan Groen. Dit plan be­trof niet al­leen ge­struc­tu­reerd duur­zaam re­gu­lier be­heer en on­der­houd in de open­ba­re ruim­te maar ook een Plan van Aan­pak voor on­der­houd, her­be­plan­ting en re­no­va­tie op de par­ti­cu­lie­re ter­rei­nen. De re­no­va­tie werd in 2019 ge­heel vol­tooid. Re­sul­taat een be­drij­ven­ter­rein met kwa­li­ta­tie­ve groen uit­stra­ling. Be­slo­ten werd op de­zelf­de voet door te gaan.

In­mid­dels wordt ge­werkt con­form een Meer­ja­ren Be­heer­plan. Met de ge­meen­te zijn af­spra­ken ge­maakt over de kos­ten­ver­de­ling en kwa­li­teits­ni­veau. Reeds nu wordt ge­re­ser­veerd voor de re­no­va­tie in de toe­komst.

De door Ca­pel­leXL en de ge­meen­te ge­da­ne in­ves­te­rin­gen gaan hier­door niet ver­lo­ren.

M DSC4837.2
M DSC4824.2
Afb1.2
Afb2.2
M DSC 0250.2
Waterwagen op Capelle XL.2
Afb3.2
M DSC 0215.2
20170426 Fase 3 Vijfjarenplan groen afgerond.2
M DSC4785.2

Re­gu­lier on­der­houd:

Het on­der­houd in de open­ba­re ruim­te en op de par­ti­cu­lie­re ter­rei­nen is sinds 1 april 2016 aan­be­steed aan idver­de Re­a­li­sa­tie. De­ze aan­ne­mer is vrij­wel da­ge­lijks in het ge­bied te vin­den. Al­le werk­zaam­he­den moe­ten vol­doen aan ni­veau A. Dit ni­veau ligt ho­ger dan het on­der­houds­ni­veau, dat door de ge­meen­te voor een be­drij­ven­ter­rein wordt ge­han­teerd. Naast snoei­werk, schof­fe­len, maai­en, etc., wordt er ge­veegd in de open­ba­re ruim­te. Het ve­gen en weg­ha­len van het on­kruid op 'de ver­har­ding' op de par­ti­cu­lie­re ter­rei­nen is hier­on­der niet be­gre­pen.

Ac­ties Spic en Span. Als on­der­ne­mer bent u nu aan zet

Ca­pel­leXL heeft als ex­tra ser­vi­ce eind 2017 en in maart 2021 al­le 'ver­har­ding' op al­le par­ti­cu­lie­re ter­rei­nen ont­daan van on­kruid en al­le ter­rei­nen gron­dig ge­veegd zo­dat het he­le be­drij­ven­ter­rein Ca­pel­leXL er SPIC & SPAN uit­zag.

De uit­stra­ling van het ei­gen be­drijfs­ter­rein is en blijft even­wel de ver­ant­woor­ding van de on­der­ne­mer of vast­goed­ei­ge­naar. Ca­pel­leXL re­gelt het on­der­houd van het groen in de open­ba­re ruim­te en bij die be­drij­ven, die hier­voor op ba­sis van het aan­tal m2 een groen­bij­dra­ge aan de ge­meen­te Ca­pel­le aan den IJs­sel be­ta­len. Het ve­gen en ver­wij­de­ren van het on­kruid op de ver­har­ding van de par­ti­cu­lie­re ter­rei­nen hoort daar niet bij. De on­der­ne­mer moet hier­voor zelf zorg dra­gen.
Voor het uit­be­ste­den van de­ze werk­zaam­he­den zijn gun­sti­ge ta­rie­ven af­ge­spro­ken met idverde Re­a­li­sa­tie . Neem hier­voor con­tact op met de Park­ma­na­ger via park­ma­na­ge­ment@ca­pel­lexl.nl.

Zwerf­vuil:

Pro­men ver­wij­dert het zwerf­vuil op Ca­pel­leXL en leegt de af­val­bak­ken. Da­ge­lijks is Pro­men hier­voor in het ge­bied aan­we­zig. On­recht­ma­tig­he­den, bij voor­beeld ge­dumpt af­val, kunt u mel­den via park­ma­na­ge­ment@ca­pel­lexl.nl.

Kol­ken:

De kol­ken in de open­ba­re ruim­te wor­den éé­n­maal per jaar leeg­ge­zo­gen. Tij­dig wordt u van het mo­ment van uit­voe­ring op de hoog­te ge­steld. U krijgt hier­bij de mo­ge­lijk­heid om te­gen ge­rin­ge kos­ten de kol­ken op uw ei­gen be­drijfs­ter­rein met­een mee te la­ten ne­men.

Toe­zicht:

Ui­ter­aard wordt ge­checkt of de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den vol­doet aan de kwa­li­teit en de af­spra­ken. Voor de be­ge­lei­ding en toe­zicht op de uit­voe­ring van de groen­werk­zaam­he­den is een over­een­komst ge­slo­ten met Bu­reau Be­heer in Ont­wik­ke­ling en Art Oos­ting.

Bij­dra­ge groen aan ge­meen­te:

Op grond van een ket­ting­be­ding in de aan­koop­ak­te van de grond be­taalt een aan­tal on­der­ne­mers op Ca­pel­leXL aan de ge­meen­te een bij­dra­ge voor on­der­houd van het groen. De­ze bij­dra­ge is ge­ba­seerd op het aan­tal m2 groen op het des­be­tref­fen­de be­drij­ven­ter­rein.

Wij vra­gen u at­tent te zijn op het juis­te aan­tal m2. In­dien er vra­gen zijn hier­over of u wilt wij­zi­gin­gen door­ge­ven dan kunt u con­tact op­ne­men met de ge­meen­te via j.c.van.zijl@ca­pel­le­aan­de­nijs­sel.nl.

Het bij de ge­meen­te aan­tal ge­re­gi­streer­de m2 per 1 ja­nu­a­ri van elk jaar dient als ba­sis voor de fac­tu­ra­tie.

Con­tact over groen­za­ken: Ron Ver­ha­ge via park­ma­na­ge­ment@ca­pel­lexl.nl.

Groen op Ca­pel­leXL

Id­ver­de

Be­kijk hier de fly­er van Id­ver­de

Open fly­er