Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Mo­bi­li­teit en ver­be­te­ren be­reik­baar­heid

Door de Ver­keers­on­de­ne­ming is een aan­tal ja­ren ge­le­den een en­quê­te ge­hou­den op Ca­pel­leXL om ge­ge­vens te ver­za­me­len over de wij­ze waar­op ie­der­een van en naar het werk reist waar­door een beeld ver­kre­gen werd van de mo­ge­lijk­he­den, er­va­rin­gen en wen­sen. De be­lang­rijk­ste con­clu­sies uit de en­quê­te zijn:

  • Hoog au­to­ge­bruik on­der werk­ne­mers, ook zij die dicht­bij wo­nen;
  • Open­baar ver­voer­ge­bruik wordt als zeer on­aan­trek­ke­lijk ge­zien in het ge­bied, het ge­bruik is dan ook laag;
  • On­ge­veer 45% van au­to­mo­bi­lis­ten zou even­tu­eel an­ders wil­len rei­zen; Met na­me fiets is in­te­res­sant.

Wat dit laat­ste be­treft is nog steeds een sub­si­die mo­ge­lijk­heid. Be­zoek hier­toe de web­si­te van de ver­keers­on­der­ne­ming. www.ver­keers­on­der­ne­ming.nl

De Ver­keers­on­der­ne­ming werkt in op­dracht van o.a. Pro­vin­cie, Stads­re­gio en Rijks­wa­ter­staat aan het be­ter be­reik­baar ma­ken en hou­den van de Rot­ter­dam­se re­gio. Zij be­oogt een nau­we­re sa­men­wer­king met lo­ka­le or­ga­ni­sa­ties en be­drij­ven.

Van­daar dat er re­gel­ma­tig con­tact is met het Park­ma­na­ge­ment van Ca­pel­leXL.